โครงร่างบริษัทโดยรวมทั้งหมด

ชื่อบริษัท Olympus Corporation
วันก่อตั้ง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2462
ประธานบริษัทและผู้แทนกรรมการ Hiroyuki Sasa
สำนักงานใหญ่ Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

แผนที่

สายธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง
เงินทุน 124.5 พันล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)
ยอดขายสุทธิรวมทุกบริษัท 748.1 พันล้านเยน (ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)
จำนวนพนักงานรวมทุกบริษัท 34,687 (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ส่วนแบ่งยอดขายสุทธิตามประเภทธุรกิจ (หน่วย: พันล้านเยน)

ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2560:  ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 748.1พันล้านเยน โดยแบ่งออกเป็น ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 575.3 พันล้านเยน (ร้อยละ76.9) ยอดขายจากผลิตภัณฑ์โซลูชั่นทางด้านวิทยาศาตสร์จำนวน 93.2พันล้านเยน(ร้อยละ12.5) และยอดขายจากผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพและเครื่องบันทึกเสียงจำนวน 65.6 พันล้านเยน (ร้อยละ8.8)
ทั้งนี้ ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบ่งออกเป็น กล้องส่องตรวจภายในจำนวน 322.9 พันล้านเยน อุปกรณ์เกี่ยวกับการผ่าตัดจำนวน 182.6 พันล้านเยน และอุปกรณ์สำหรับการทำหัตถการจำนวน 69.7 พันล้านเยน

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นส่วนธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ80 ของยอดขายสุทธิ

เราได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมากมาย อาทิ กล้องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหาร กล้องส่องตรวจภายในสำหรับการผ่าตัด และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโดยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วยและสังคม

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ของOlympus (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เปิดในหน้าใหม่

จำนวนบริษัทในกลุ่ม

(โดยรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ถูกรวมบัญชีและบริษัทในเครือตามวิธีส่วนได้เสีย 
แต่ไม่รวมบริษัท Olympus Corporation)

ยอดขายสุทธิและรายได้จากการดำเนินงาน

ยอดขายสุทธิและรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคมตั้งแต่ปีพ.ศ.2556ถึงปีพ.ศ.2560;

ปีพ.ศ.2556: ยอดขายสุทธิอยู่ที่743.9พันล้านเยนและ35.1พันล้านเยนจากรายได้จากการดำเนินงาน 

ปีพ.ศ.2557: ยอดขายสุทธิอยู่ที่713.3พันล้ายเยนและ73.4พันล้านเยนจากรายได้จากการดำเนินงาน 

ปีพ.ศ.2558: ยอดขายสุทธิอยู่ที่764.7พันล้านเยนและ91พันล้านเยนจากรายได้จากการดำเนินงาน 

ปีพ.ศ.2559:  ยอดขายสุทธิอยู่ที่804.6พันล้านเยนและ104.5พันล้านเยนจากรายได้จากการดำเนินงาน 

ทั้งนี้ในปีพ.ศ.2560:  ยอดขายสุทธิอยู่ที่748.1พันล้านเยนและ765พันล้านเยนจากรายได้จากการดำเนินงาน

ยอดขายสุทธิแบ่งตามภูมิภาค (หน่วย: พันล้านเยน)

ปีงบประมาณสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2560: ยอดขายสุทธิอยู่ที่748.1พันล้านเยน โดยแบ่งตามสัดส่วนโดยคิดเป็นร้อยละ21.3 จากประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ34.2 จากโซนอเมริกาเหนือ ร้อยละ23.4 จากโซนยุโรป ร้อยละ19.2 จากโซนเอเชียแปซิฟิค และร้อยละ1.9 จากภูมิภาคอื่นๆ