เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

15 เมษายน 2557

หน้าเว็บนี้อธิบายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรากฎอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ (URL) www.olympus.co.th ("เว็บไซต์") หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อเว็บไซต์อื่นๆที่ดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือของเรา สำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น โปรดติดต่อหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการอย่างไรในเว็บไซต์ โปรดหาดูได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

1. ข้อมูลบนเว็บไซต์

โอลิมปัสไม่รับประกันต่อความถูกต้อง, ความทันต่อเหตุการณ์, ประโยชน์การใช้สอย, หรือคุณสมบัติอื่นใดของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ นอกจากนี้โอลิมปัสอาจเพิ่ม,ปรับเปลี่ยน, แก้ไขหรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ หรือระงับ หรือยุติ การให้บริการสาธารณะดังกล่าวหรือสิ่งที่คล้ายกันตามดุลยพินิจของตนเองและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โอลิมปัสไม่มีส่วนในการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่ม, ปรับเปลี่ยน, แก้ไข หรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือระงับ หรือยุติการให้บริการสาธารณะดังกล่าวหรือสิ่งที่คล้ายกัน การละเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่อาจนำไปใช้กับการกระทำที่กฎหมายอาจปฏิเสธการขอละเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวได้ ในกรณีเช่นนี้โอลิมปัสต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

2. เบราว์เซอร์ (โปรแกรมแสดงผลเว็บไซต์) แนะนำ

เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราขอแนะนำให้เปิดดูเว็บไซต์โดยใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

Windows
Microsoft Internet Explorer 8.0
Mac OS
Safari 5.0

*ด้วยการใช้เบราว์เซอร์ดังกล่างข้างต้น โปรแกรมแสดงผล CSS และ JavaScript จะเปิดออกมา

นอกจากนี้ ท่านอาจจำเป็นต้องใช้แอบพลิเคชั่น plug-ins และ helper ดังต่อไปนี้ในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งแอบพลิเคชั่นเหล่านี้ โปรดดาวน์โหลดจากการเชื่อมโยงโปรแกรมด้านล่าง โปรดทราบว่าแอบพลิเคชั่น plug-ins และ helper เหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ลิขสิทธิ์

เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้โดยเฉพาะ ให้ถือว่าโอลิมปัสหรือหนึ่งในบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอกสารทั้งหมด, รูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, โปรแกรม และเนื้อหาอื่นๆ ("เนื้อหา") ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และลิขสิทธิ์เหล่านี้ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์, สนธิสัญญา และกฎหมายอื่นๆของแต่ละประเทศ
ท่านสามารถดูหรือพิมพ์เนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้หรือการกระทำอื่นใด (รวมถึงการคัดลอก, การเปลี่ยนแปลง, การแยกส่วน, การสื่อสารสู่สาธารณะ, การถ่ายโอน, การยืม/การเช่า, การออกใบอนุญาต หรือการใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆ) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโอลิมปัส ถือว่าเป็นการห้ามกระทำ
การกระทำเหล่านี้ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างไปนั้นถูกระบุไว้แล้วอย่างชัดเจนในเนื้อหานั้นๆ

4. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า OLYMPUS ทั้งหมด, สัญญลักษณ์การค้า, ชื่อของผลิตภัณฑ์โอลิมปัส , เครื่องหมายการบริการ, และสิ่งคล้ายกัน ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของโอลิมปัสหรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์และบริษัทในชื่ออื่นๆทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทั่วไปของบริษัทนั้นๆ ท่านต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโอลิมปัสก่อนการนำสัญลักษณ์การค้าใดๆของโอลิมปัสไปใช้งาน

5. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและทำการการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์โอลิมปัสถือว่าเป็นการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของเว็บไซต์นั้นเอง โอลิมปัสไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาใดๆ โอลิมปัสไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์บุคคลที่สาม
ข้อเท็จจริงในการที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของโอลิมปัส ไม่อาจตีความหมายใดๆได้ว่าโอลิมปัสรับรู้ถึงบุคคลที่สาม หรือต้องรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามแต่อย่างใด และไม่ได้มีความหมายว่ามีความสัมพันธ์ใดๆระหว่างโอลิมปัสและบุคคลที่สามนั้น

6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่น

เว็บไซต์ซึ่งไม่ได้เป็นของโอลิมปัสที่ได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของโอลิมปัส เป็นการจัดการและดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรหรือบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของโอลิมปัส โอลิมปัสไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านอาจได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์หนึ่งใดซึ่งไม่ได้เป็นของโอลิมปัส โปรดใช้งานเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์โอลิมปัสด้วยความเสี่ยงของท่านเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ
โอลิมปัสดำเนินการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ให้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่านเท่านั้น และการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้เป็นการชี้แนะว่าเราแนะนำหรือรับรองการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือบริการ ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น นอกจากนี้การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามีการติดต่อ, การให้ความร่วมมือ หรือความสัมพันธ์พิเศษใดๆระหว่างโอลิมปัสและองค์กร/บุคลากรที่บริหารหรือปฏิบัติการเว็บไซต์เหล่านั้น

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราสันนิษฐานว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมอันมีผลเป็นอย่างอื่นจากที่ท่านเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ การละเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่อาจนำไปใช้กับการกระทำที่กฎหมายอาจปฏิเสธการขอละเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวได้ ในกรณีเช่นนี้โอลิมปัสต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

8. การส่งความคิดเห็น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โอลิมปัสไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องยอมรับหรือพิจารณาข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอใดๆ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์, การออกแบบ หรือธุรกิจ จากสาธารณะ ("ความคิดเห็น") ผ่านทางเว็บไซต์โอลิมปัสนี้หรือทางอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากท่านส่งความคิดเห็นให้โอลิมปัส โอลิมปัสถือว่าท่านได้สละสิทธิทั้งหมดในความคิดเห็นของท่านและตกลงที่จะให้โอลิมปัสใช้ความคิดเห็นของท่านได้อย่างอิสระเสรี โอลิมปัสไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการทบทวน, ประเมิน, หรือนำความคิดเห็นของท่านมาใช้ รวมทั้งไม่เป็นภาระผูกพันในการที่จะต้องเก็บความคิดเห็นของท่านเป็นความลับ โอลิมปัสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินค่าชดเชยใดๆหรือความคล้ายคลึงกันระหว่างความคิดเห็นของท่านกับผลิตภัณฑ์โอลิมปัสหรือกิจกรรมในกาลข้างหน้า โปรดทราบว่าโอลิมปัสไม่มีภาระผูกพันในการที่จะต้องตอบความคิดเห็นที่ท่านส่งมา

9. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์

เว็บไซต์อาจปล่อยข้อมูลซึ่งจัดเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ ("ข้อมูล") ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์ (กฎหมาย) หากท่านขาย, ซื้อ หรือจัดการอื่นใดกับหุ้นของโอลิมปัสหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงข้อมูลและภายใน 12 ชั่วโมงของการปล่อยข้อมูล ท่านอาจจะอยู่ในข่ายการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (หากข้อมูลเดียวกันนี้ถูกปล่อยออกมาผ่านทาง Tekiji Kaiji Jouhou Service ซึ่งเป็นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตขององค์กรกำกับดูแลตนเองที่ดำเนินการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์โตเกียวหรืออื่นๆ ในกรณีนี้ท่านสามารถกระทำการซื้อขายหุ้นได้โดยไม่เป็นการละเมิดข้อห้าม)

10. ขอบเขตการใช้

เว็บไซต์บรรจุด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีในประเทศหนึ่งประเทศใดเป็นการเฉพาะ และถ้าหากมี ผลิตภัณฑ์นั้นอาจได้รับการยอมรับหรือกำจัดออกจากตลาดโดยผู้กำกับดูแลภาครัฐ เนื่องด้วยการแสดงออกและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของนานาประเทศ แต่ละประเทศมีกฎหมายเฉพาะ, กฎระเบียบ และเวชปฏิบัติ ที่ควบคุมดูแลการสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ปรากฎอยู่บนอินเตอร์เน็ต ไม่มีข้อมูลใดในที่นี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการชักชวนหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือเพื่อบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่ผู้อ่านอาศัยอยู่

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงและเงื่อนไขบนหน้าเว็บนี้ถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงและเงื่อนไขจะได้รับการพิพากษาเป็นการเฉพาะโดยศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร

12. คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บนี้

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเป็นประการใดเกี่ยวกับหน้าเว็บนี้ โปรดกรุณาติดต่อ
02-260-2730