นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม พ.ศ. 2563

การปรับปรุงครั้งล่าสุด: 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

บทนำ

การจัดการและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญของโอลิมปัส คอร์ปอเรชั่นและ

กลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด (“โอลิมปัส” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา”) ตามค่านิยมหลัก

และพันธสัญญาที่มีต่อลูกค้า บุคลากรทางการแพทย์ พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานและลูกค้า ซึ่งนโยบายความเป็น

ส่วนตัวฉบับนี้จะระบุวิธีที่เรารวบรวม วิธีการใช้ และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการเก็บรวบรวมผ่าน

เว็บไซต์นี้ และ/หรือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ,สินค้าที่มีการเชื่อมต่อระบบ, แอปพลิเคชั่น, บริการ, เว็บไซต์, วิดเจ็ต,

การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์, แบบฟอร์มเอกสาร,เว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นของหรือ

ดำเนินการโดยโอลิมปัส (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา)

เราอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ในการให้บริการของเราหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของเราและจะระบุวันที่มีการแก้ไขล่าสุดไว้ที่ด้านบนนี้ และในบาง

กรณีเราอาจแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (เช่น การส่งข้อความแจ้งหรือเปิดเผยในลักษณะอื่นๆตามข้อกำหนด

ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา) ทั้งนี้ การที่คุณเข้าถึงและได้ใช้งานบริการของเราหมายความว่าคุณยอมรับนโยบาย

ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อให้คุณเข้าใจแนวทาง

ปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราที่เป็นปัจจุบัน

คำอธิบายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ :

1. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและการนำไปใช้

โอลิมปัสอาจเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่คุณให้แก่เราโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในสาธารณะและในทางการค้า ข้อมูลที่บุคคลที่สามได้เปิดเผยหรือ

แบ่งปันให้แก่เรา หรือข้อมูลที่เรามีการเก็บรวบรวมได้ด้วยประการอื่นๆ

ตารางด้านล่างนี้เป็นการสรุปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจมีการเก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของ

ข้อมูลดังกล่าว

左右にスワイプが可能です

แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ได้รับจากคุณโดยตรง เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์

  เพื่อใช้บริการของเรา การสั่งซื้อสินค้า การเข้าร่วม

  กิจกรรมของเรา การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การติดต่อ

  เราเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือ

  บริการของเรา และ/หรือการติดต่อร้องเรียน

 • ข้อมูลที่คุณอนุญาตให้เทรนเนอร์และ/หรือตัวแทน

  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของโอลิมปัสบันทึกในบัญชี

  ลูกค้าของเรา

ข้อมูลเพื่อระบุตัวบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ,

ชื่อ/นามสกุล, อายุ, เพศ, ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,

อีเมล์,หมายเลขโทรสาร,รูปภาพที่คุณโพสต์,เลขที่

ใบรับรองหรือใบอนุญาต,วันเกิด, ตำแหน่ง, ข้อมูล

การติดต่อ ชื่อบริษัท, แผนกและ/หรือ ตำแหน่ง และ

บันทึกการติดต่อของคุณ

 • ข้อมูลที่ได้รับจากคุณโดยตรง

ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่

ใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • ข้อมูลที่ได้รับจากคุณโดยตรงเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ

ข้อมูลการชำระเงิน, เช่น หมายเลขบัตรเครดิต,

หมายเลขบัญชีธนาคารและ/หรือที่อยู่สำหรับ

การเรียกเก็บเงิน

 • ข้อมูลที่มีในสาธารณะและในทางการค้า

ข้อมูลที่คุณโพสต์ในพื้นที่สื่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ

บริการ เช่น การแสดงความคิดเห็น, รูปภาพ, บล็อก,

การวิจารณ์,การประเมินและอื่นๆ

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ใน

การเข้าถึงบริการ, หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ของคุณ,

หมายเลข IP ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ ข้อมูล

เบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชั่นที่คุณใช้งาน ประวัติและ

ความถี่ในการเข้าใช้บริการ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

อุปกรณ์ของคุณ เช่น สัญญาณดาวเทียม, เสาสัญญาณ

โทรศัพท์มือถือ หรือสัญญาณ Wi-Fi

 • ข้อมูลที่ได้รับจากคุณโดยตรงหรือเก็บรวบรวม

  เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณเมื่อคุณเข้าใช้บริการของ

  เราผ่านการใช้เทคโนโลยีของเราเองและ/ หรือของ

  บุคคลภายนอกเช่น คุกกี้และตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย

อื่นๆ เช่น ประวัติการเข้าชมของคุณ, ประวัติ

การค้นหาหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณ

กับเราหรือโฆษณาของเรา

 • ข้อมูลที่ได้รับจากคุณโดยตรงหรือจากบุคคลที่สาม

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบุคคลภายนอก

และข้อมูลทางกฎหมาย เช่น การตรวจสอบการ

ฉ้อโกงหรือการตั้งค่าสถานะเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ,

ข้อมูลการชำระเงิน, การก่ออาชญากรรม, ข้อร้องเรียน,

การเรียกร้องและอุบัติเหตุ

นอกเหนือจากวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โอลิมปัสอาจรวบรวมข้อมูลใดๆรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านวิธีการ

ต่อไปนี้:

ก) ข้อมูลจากแหล่งอื่น
 • เราอาจได้รับข้อมูลการจัดส่งที่เป็นปัจจุบันของคุณจากผู้ให้บริการบุคคลภายนอก
 • โดยที่เรามีการติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันและในอนาคตผ่านช่องทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตและบริการ

  สื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย (เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Wechat, Weibo)

  หากคุณติดต่อเราผ่านช่องทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ขอรับบริการลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ

  สื่อสารโดยตรงกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจติดต่อคุณผ่านข้อความโดยตรงหรือใช้เครื่องมือที่

  เรามีหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเพื่อสื่อสารกับคุณ ในกรณีเหล่านี้การสื่อสารของคุณกับเราจะอยู่ภายใต้

  คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของช่องทางสื่อสังคม

  ออนไลน์ที่คุณใช้ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึง เชื่อมโยง หรือล็อคอินเข้าสู่บริการของเราหรือช่องทาง

  การตลาดทางอินเทอร์เน็ตของเราหรือสื่อสารกับเราผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก

  ถือว่าคุณให้สิทธิเราในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่คุณโพสต์หรือจัดเก็บบนบริการสื่อสังคมออนไลน์ตาม

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการนั้นและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับบัญชีของคุณ และ

  จัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบบริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงหรือ

  ลงชื่อเข้าใช้บริการหรือช่องทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตของเราผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์

  เป็นการให้สิทธิแก่บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นในการเข้าถึงข้อมูลใดๆที่คุณให้กับเรา ภายใต้นโยบาย

  ความเป็นส่วนตัวของบริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่

  คุณสามารถจัดการข้อมูลที่ให้ไว้กับเราโดยผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ คุณควรตรวจสอบ

  การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณในบริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่มี

  สิทธิควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว โปรดอ่าน

  คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • เราอาจได้รับข้อมูลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลระบุตัวบุคคล ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลการทำ

  ธุรกรรม จากผู้ให้บริการ,ผู้ขาย,และกลุ่มบริษัทของเรา เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก

  บุคคลภายนอก เพื่อการโฆษณาที่เราคิดว่าคุณให้ความสนใจ

ข) การโอนธุรกิจ

เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น หากโอลิมปัสได้ควบรวม เข้าซื้อกิจการ หรือถูกซื้อกิจการโดย

องค์กรธุรกิจอื่น อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่ผู้สืบทอดธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งกรณีนี้อาจ

รวมถึงการขายสินทรัพย์, การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัท

โดยประการอื่นๆ หากโอลิมปัสหรือบริษัทในเครือใดๆ ถูกขายหรือโอนกิจการไปยังบุคคลภายนอก,

สินทรัพย์ที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของโอลิมปัสจะกลายเป็นทรัพย์สินของฝ่ายที่รับโอนกิจการ คู่สัญญาดังกล่าว

จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความยินยอม การปฏิเสธไม่รับข้อมูลข่าวสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของ

ลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูล การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของในข้อมูลอาจรวมถึงการแจ้งเตือนที่อยู่ในบริการของ

เราหรือไม่ก็ได้

ค) การตลาดของบุคคลภายนอก

เว้นแต่ต้องห้ามโดยกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ที่เราเชื่อว่าคุณอาจจะให้ความสนใจ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่น และอาจใช้

ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตนเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผู้อื่น ซึ่งอาจ

รวมถึงการส่งโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

โปรดรับทราบว่า โอลิมปัสจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริการของโอลิมปัส

มีไว้สำหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่มีโปรแกรมบริการหรือข้อเสนอสำหรับเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี นอกจากนี้

เราอาจจำกัดการเข้าร่วมการแข่งขัน,การชิงโชค หรือโปรโมชั่นใดๆสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี

หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้เยาว์หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์อาจขอให้

มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำที่อยู่ในข้อ 8. “ติดต่อเรา”

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ฐานความจำเป็นในการทำสัญญาและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อดำเนินการ, จัดการ และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ
 • เพื่อสร้างและให้บริการโปรไฟล์/บัญชีออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์
 • เพื่อให้บริการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • เพื่อเปิดใช้งานการให้บริการ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมหรือ

  บริการอื่นๆ

 • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ตอบข้อซักถาม,คำขอ,ข้อเรียกร้อง,คำถาม,ความคิดเห็น
ข) การตลาด โปรโมชั่นและการโฆษณา ฐานความยินยอมและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา,การบริการ,และโปรโมชั่นบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์

  ของบุคคลที่สามและแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ

 • เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นของเราแก่คุณโดยตรง
 • เพื่อการสื่อสารผ่านฟังก์ชั่นในบริการของเรา (เช่น การให้คะแนนผลิตภัณฑ์และการเขียน

  บทวิจารณ์,ความเห็น,บล็อค,ข้อเสนอแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแบบขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง);

 • เพื่อระบุความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้า (เช่น การบริการ และ

  โปรโมชั่นที่น่าสนใจ)

 • เพื่อจัดการแข่งขัน,การชิงโชค,โปรโมชั่น และการทำแบบสำรวจต่างๆ
ค) กระบวนการดำเนินการภายใน ฐานความจำเป็นในการทำสัญญาและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการสื่อสาร,การบริการ,การแบ่งประเภทสินค้าและการบริการลูกค้า
 • การควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม
 • เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา;
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
 • เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และการดำเนินงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น
ง) การป้องกันการฉ้อโกง,ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
และความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องทรัพย์สินของเราและป้องกันการทำธุรกรรมฉ้อโกง
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและรับรองความถูกต้องของลูกค้า เมื่อลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ออนไลน์

  และ/หรือแอปพลิเคชั่นของคุณ

 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในบริการและข้อมูลของเรา

3. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ใครบ้าง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลอื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้เพื่อการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ โดยเราอาจ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือโอลิมปัส ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่เราเป็นผู้ควบคุมหรือถูกควบคุมหรือเป็นเจ้าของ

  รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีเจ้าของร่วมหรือมีการควบคุมร่วมกันอีกด้วย

 • พันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าที่เราร่วมงานด้วยเพื่อเสนอสินค้าหรือให้บริการแก่คุณ หรือ

  ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้บริการแก่เราในด้านต่างๆ หรือให้บริการแก่คุณในนามของเรา ผู้รับจ้าง

  ช่วงงานต่อ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและกฎหมาย

 • บุคคลอื่น ๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้หรือเมื่อมีกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือคำสั่ง

  จากเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ผู้รับโอนสิทธิในการควบรวมกิจการหรือการโอนกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการขายสินทรัพย์, การปรับ

  โครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่นๆ

ในบางกรณีเราอาจมีความจำเป็นในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับข้อมูลซึ่งอยู่ในต่างประเทศ

โดยเราจะดำเนินการตามกฎหมายให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นและเหมาะสม

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลแก่เราแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลรวมถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกาและ/หรือสถานที่อื่นใดที่กลุ่มโอลิมปัสดำเนินการอยู่

4. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเพียงใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์

อยู่กับเรา หรือตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

และเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปหลังจากนั้นอีกในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหรือให้อนุญาต เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการตรวจสอบหากเกิดข้อพิพาทภายในอายุความที่กฎหมายกำหนด

เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5. การใช้เทคโนโลยีของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนนี้จะอธิบายถึงเทคโนโลยีประเภทต่างๆที่เราอาจใช้เมื่อคุณสื่อสารผ่านบริการของเราและการตั้งค่าของคุณ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านั้น:

ก) คุกกี้, พิกเซล แท็ก, และแฟลช คุกกี้

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ พิกเซล แท็ก

และแฟลช คุกกี้ เครื่องมือวิเคราะห์ เซิร์ฟเวอร์ ล๊อกและเว็บบีคอน คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไป

ยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่นๆ เพื่อระบุเบราว์เซอร์ของคุณหรือเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่า

ในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยให้เรารับรู้เมื่อคุณกลับมาที่บริการของเรานอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถนำเสนอ

ประสบการณ์การใช้บริการที่มีการปรับแต่งให้เหมาะกับคุณและช่วยให้เราตรวจจับการฉ้อโกงบางประเภทได้

ประเภทของเทคโนโลยีที่โอลิมปัสใช้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้

บางส่วนจำเป็นสำหรับการให้บริการเช่นการเข้าถึงบัญชี/การตรวจสอบสิทธิ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

คุกกี้ที่เราใช้, โปรดคลิกที่นี่

ข) บริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

โอลิมปัสแบ่งปันข้อมูลกับ Google Analytics และบริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจและ

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความสามารถในการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ เครื่องมือเหล่านี้ทำงานอยู่หลัง

เว็บไซต์ของเราเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ จากนั้นจะส่งรายงานกลับมาให้เราผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส

เรามีการกำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้รักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ และไม่อนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลที่

รวบรวมแก่บุคคลอื่นนอกจากโอลิมปัส อนึ่ง จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่าน หรือข้อมูลที่มี

ความอ่อนไหว (sensitive data) ผ่านบริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด นอกจากนี้บริการเหล่านี้

อาจเชื่อมโยงและจัดกลุ่มการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Google Analytics รวมถึงตัวเลือกและ/หรือจัดการโฆษณาที่คุณอาจเห็นทางออนไลน์ โปรดไปที่:

www.google.com/policies/privacy/partners opens in new window

ค) การโฆษณาตามความสนใจหรือพฤติกรรมทางออนไลน์

โอลิมปัสใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอโฆษณาตามความสนใจ บริษัทเหล่านี้รวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เพื่อจับคู่โปรไฟล์ผู้ใช้งานกับโฆษณาที่เราเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจและตรงเวลา

ที่สุดตามโปรไฟล์ผู้ใช้งานนั้น

ง) เครือข่ายสังคมออนไลน์และโปรแกรมโฆษณาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ (New tech)

โอลิมปัสมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ บริษัทเหล่านี้มีโปรแกรมโฆษณาให้เชื่อมต่อเฉพาะผู้ที่

แสดงความสนใจในบริการของเราภายในโปรไฟล์การใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือบริการอื่นๆ และ

แพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น เฟซบุคและกูเกิ้ล) การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาตามความสนใจที่

เกี่ยวข้องบนเครือข่ายของบริษัทเหล่านั้น

จ) การห้ามติดตาม

ปัจจุบันโอลิมปัสไม่จดจำและประมวลผลสัญญาณห้ามติดตามจากเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการห้ามติดตามโปรดไปที่

http://www.allaboutdnt.org/ opens in new window

6. เราให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

โอลิมปัสมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีมาตรการการควบคุมในเชิงองค์กร การควบคุมทางเทคนิค และการควบคุมกายภาพ

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การควบคุมเหล่านี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยคุกคามและอันตรายที่

คาดการณ์ไว้ตลอดจนการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โอลิมปัสจะมุ่งมั่นที่จะให้ความปลอดภัยตาม

ระดับความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งอาจ

ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่เจ้าของข้อมูลอย่างยิ่ง หากถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิด

7. สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

คุณสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ที่ระบุในข้อนี้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายหรือนโยบายที่เราได้กำหนดไว้ใน

ขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

 • สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

  ส่วนบุคคลของคุณ

 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ขอสำเนาข้อมูลดังกล่าว และขอให้

  เราเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

 • สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง
 • สิทธิขอให้เราส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณซึ่งดำเนินการโดยเรา
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือประสงค์จะใช้สิทธิใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่

ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จากัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น 32

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

Email Address : privacy@olympus.com