ปรัชญาองค์กรของโอลิมปัส

The Olympus Group strives to realize better health and happiness for people by being an integral member of society, sharing common values, and proposing new values through its business activities.

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมด้วยหลักการสำคัญสามประการคือ การซื่อสัตย์ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและการมีส่วนร่วมทางสังคม

หลัก'Social IN' นั้นได้อธิบายถึงปรัชญาขั้นพื้นฐานที่เป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจของโอลิมปัส ซึ่งย่อมาจาก "ค่านิยมทางสังคมขององค์กร" (Social value IN the company) หรือแนวคิดในการผสมผสานคุณค่าทางสังคมไว้ในกิจกรรมขององค์กร