เพราะสิ่งที่เราทำมีความสำคัญ:
หลักปฏิบัติสากลของ Olympus

สิ่งที่เราทำและวิธีปฏิบัติงานของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยผ่านการกระทำเหล่านี้เรามีความตั้งใจที่จะรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลักปฏิบัติสากลได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราต่อการยึดถือไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ ความตั้งใจในการกระทำสิ่งต่างๆ และร่วมกันสร้างมาตรฐานที่ดี หลักปฏิบัติของเราได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้จุดมุ่งหมายและ ค่านิยมหลักของเราสามารถนำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ โดยหลักปฏิบัติจะทำหน้าที่เป็นคู่มือของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของไทย

หลักปฏิบัติสากลของ Olympus

หลักปฏิบัติของ Olympus ในภาษาอื่นๆ opens in new window