โครงสร้างการจัดการ

Olympus ใช้โครงสร้างองค์กรแบบเมตริกซ์ซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรองค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โดยการเชื่อมโยงธุรกิจกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในรูปแบบที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ

ลำดับชั้นแรกของเมตริกซ์มีหน่วยธุรกิจในแนวตั้งและฝ่ายหน่วยปฏิบัติงานในแนวนอน

ในแต่ละหน่วยธุรกิจจะดูแลกลยุทธ์ของหน่วยให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่ม และฝ่ายหน่วยงานจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนเพื่อนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้

เมตริกซ์จะช่วยอธิบายและเร่งกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรกลุ่มเพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้เต็มศักยภาพ

หน่วยธุรกิจ

ธุรกิจการแพทย์

 • หน่วยธุรกิจด้านระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหาบใจ (GI&R)
 • หน่วยธุรกิจด้านศัลยกรรมทั่วไป (GS)
 • หน่วยธุรกิจด้านระบบทางเดินปัสสาวะและนรีเวชวิทยา (Uro/Gyn)
 • หน่วยธุรกิจด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา (ENT)
 • หน่วยธุรกิจด้านบริการทางการแพทย์

ธุรกิจโซลูชันทางวิทยาศาสตร์

 • หน่วยธุรกิจโซลูชันทางวิทยาศาสตร์

ธุรกิจการถ่ายภาพ

 • หน่วยธุรกิจการถ่ายภาพ

องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CCO)
 • สำนักงานกิจการทางการแพทย์
 • กลุ่มคุณภาพและกำกับดูแล
 • หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)
 • หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา (CIO)
 • หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ (CAO)
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา (R&D)
 • กลุ่มการผลิต
 • กลุ่มการขายและการตลาด